Algemene huurvoorwaarden

1. De huurder wordt geacht het gehuurde na gebruik weer in goede staat aan de verhuurder over te dragen. De huurder is verplicht op de aangegeven tijd van het einde van de huurperiode, de sleutels aan de beheerder of zijn plaatsvervanger te overhandigen. Deze zelfde persoon zal evt. in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zo nodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw en/of inventaris en/of terrein. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade voor zijn vertrek te (doen) herstellen.

2.  Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of te dele in onderhuur af te staan.

3.  Het is de huurder verboden om tegen betaling alcoholhoudende drank te schenken.

4. Het is de huurder verboden om het gehuurde te gebruiken voor een andere activiteit dan de overeengekomen activiteit (zie voorzijde overeenkomst).

5. De verhuurder of zijn plaatsvervanger is bevoegd ten alle tijde de verhuurde opstal te betreden.

6. De huurder vrijwaart de verhuurder van elke afspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

7. Het aanleggen van kampvuren en /of open vuren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaats achter de Blokhut, de kampvuurplaats. Er mag hierbij geen overlast voor omwonenden worden veroorzaakt (rook-/ geluids-overlast). Tevens moet worden voldaan aan de gemeenteverordening: Ontheffing voor het verbranden van snoeiafval (een kopie hiervan ligt ter inzage in de “Verhuur info map”). Indien de huurder gebruik wenst te maken van het brandhout in het brandhouthok dient er toestemming gevraagd te worden aan de verhuurder en dient er een bedrag betaald te worden (de hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid brandhout). Er mag en kan niet gesprokkeld worden rond de Blokhut. De kampvuurplaats en kampvuurschaal dienen schoon achtergelaten te worden. In geen geval mag er in het gebouw gebarbecued worden. Tijdens extreme droogte kan de gemeente “code droog” afkondigen waardoor het aanleggen van kampvuren en /of open vuren verboden wordt.

8. Voor het gehele gebouw geldt volgens de wettelijke regeling een rookverbod.

9. De huurder wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de locatie en werking van de aanwezige blusmiddelen en nooduitgangen. E.e.a. is beschreven in het rampenplan dat is opgenomen in de “Verhuur info map”. De huurder dient zelf een lijst te hebben met de namen van alle aanwezigen.

10. De verhuurder heeft het gehuurde gedeeltelijk verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van personen, waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, schade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.

11. Indien de verhuurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen en kan de verhuurder de huurder gelasten het terrein op een door de verhuurder aangegeven tijd te verlaten, zonder enige ingebrekestelling, schadevergoeding of rechtelijke tussenkomst. Restitutie van de huurprijs en waarborgsom zal in dit geval niet plaatsvinden. In geval van faillissement of surseance van betaling verleend aan de huurder, zijn de curator van de huurder dan wel haar vereffenaars, aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de huurder uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

12. De huurder dient de verhuurder in geval van schade e.d. onmiddellijk op de hoogte te stellen.

13. Indien de huurder versieringen aanbrengt mag dit niet leiden tot beschadiging van de Blokhut (geen spijker of punaises gebruiken).

14. Tijdens het verblijf in de Blokhut mogen auto’s alleen op de daarvoor bestemde plaats voor de Blokhut geplaatst worden.

1

15. Het ophalen en/of terug brengen van kampmateriaal door een speltak van Scouting Zeddam tijdens de verhuurperiode wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien het toch noodzakelijk is wordt dit door de vertegenwoordiger van die speltak vooraf overlegt met de beheerder en huurder. De huurder dient er dan voor te zorgen dat de materiaalcontainers en materiaalopslag toegankelijk zijn voor Scouting Zeddam. Het maaien van het gras achter de blokhut tijdens de verhuurperiode wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien het toch noodzakelijk is wordt dit vooraf overlegt met de beheerder en huurder. Meestal zal dit dan op zaterdag tussen 11:00 uur en 14:00 uur plaats vinden. De huurder dient er dan voor te zorgen dat er geen tenten, ander materiaal of mensen op het gras staan, zodat het gras gemaaid kan worden. 

16. Vuilnis (restafval) dient in gesloten vuilnis zakken in de daarvoor bestemde container gedeponeerd te worden. Indien de container vol is dient de beheerder hiervan op de hoogte gesteld te worden. Er mogen even veel vuilniszakken  van 60liter worden achter gelaten als het aantal huurdagen. In het geval dat een huurder meer afval achterlaat wordt hiervoor € 5,- per vuilniszak van de borg ingehouden. PMD en papier dienen gescheiden te zijn van restafval.

17. Huisdieren zijn in en rond de Blokhut de Blokhut niet toegestaan.

18. Er mag niet gekampeerd worden op het terrein opgezet zonder toestemming van de verhuurder.

19. Er mag niet gegraven worden of op een ander manieren gaten in het terrein gemaakt worden. Tentharingen mogen niet langer zijn dan 50cm i.v.m. leidingen in de grond.

20. Voor schoonmaakmiddelen, EHBOmateriaal en wc-papier dient de huurder zelf te zorgen.

21. Tussen 22.00u en 8.00u is het niet toegestaan om overmatig geluid te produceren. Bij geluidsoverlast kan een geldbedrag van de borg ingehouden worden en/of kan de verhuurder tot onmiddellijke beëindiging van de verhuur besluiten (zie ook punt 11).

22. Indien er 1 of meerdere zegels van de in het gebouw aanwezige blusmiddelen of ehbo-koffer verbroken zijn wordt minimaal € 10,- per zegel van de borg ingehouden.

23. Indien de huurder gebruik maakt van de internetverbinding van de huurder dan dient de huurder zich te houden aan de wet en regelgeving. De algemeen geldende normen en waarden dienen gerespecteerd te worden. Bij misbruik wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor de ontstane schade.

 24. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de beheerder c.q. het bestuur van de St. Oswaldusgroep.